european unioun          logo Operational Programmes

 

През 2015 г. “Диджитал Дженерейшън” ООД кандидатства с проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Предложението с наименование “Повишаване на производствения капацитет на “Диджитал Дженерейшън” ООД с цел увеличаване на обема от поръчки на вътрешния и външния пазар” е одобрено за финансиране и през м. юни 2016 г. беше сключен договорът за безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на “Диджитал Дженерейшън” ООД е да увеличи производствения си капацитет, с оглед затвърждаване на старите и обхващане на нови пазарни позиции, включително и такива извън териториите на страната ни. Реализирането на проекта ще даде възможност на компанията да придобие по-висок финансов капацитет, който ще се реинвестира в нови по-модерни технологии, което от своя страна ще доведе до увеличаване на конкурентоспособността на компанията.

  • Продължителност на проекта: 18 месеца
  • Обща стойност на проекта: 139 186.68 лв.
  • Размер на безвъзмездната финансова помощ: 97 421.12 лв., от които 82 807.95 лв. от Европейския фонд за Регионално развитие и 14 613.17 лв. – Национално финансиране.

european unioun         logo Operational Programmes

На 06.07.2020 г. Диджитал Дженерейшън ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-2604-C01Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът BG16RFOP002-2.073-2604-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” е на обща стойност 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 06.07.2020 г.

Край на проекта: 06.10.2020 г.