logo Operational Programmes

През 2015 г. “Диджитал Дженерейшън” ООД кандидатства с проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Предложението с наименование “Повишаване на производствения капацитет на “Диджитал Дженерейшън” ООД с цел увеличаване на обема от поръчки на вътрешния и външния пазар” е одобрено за финансиране и през м. юни 2016 г. беше сключен договорът за безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на “Диджитал Дженерейшън” ООД е да увеличи производствения си капацитет, с оглед затвърждаване на старите и обхващане на нови пазарни позиции, включително и такива извън териториите на страната ни. Реализирането на проекта ще даде възможност на компанията да придобие по-висок финансов капацитет, който ще се реинвестира в нови по-модерни технологии, което от своя страна ще доведе до увеличаване на конкурентоспособността на компанията.

  • Продължителност на проекта: 18 месеца
  • Обща стойност на проекта: 139 186.68 лв.
  • Размер на безвъзмездната финансова помощ: 97 421.12 лв., от които 82 807.95 лв. от Европейския фонд за Регионално развитие и 14 613.17 лв. – Национално финансиране.